دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 15 رمضان 1440
 
 
  شناسنامه خدمات
عنوان خدمت:
                    برگزاری آزمون های مهارتی 
عنوان خدمت:
                    تهیه استانداردها و کتب آموزشی 
عنوان خدمت:
                    صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های آزاد و اعتبار سنجی و نظارت بر عملکرد آنها