واحد سازمانی
طهمورث مهدی پور
نام کارمند :طهمورث نام خانوادگی:مهدی پور
سمت سازمانی :كارشناس مسئول آموزش فني و حرفه اي شماره تماس :32859241