واحد سازمانی
مهدی اختیار وکالتی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:اختیار وکالتی
سمت سازمانی :كارشناس مسؤول امور مهارتهاي پيشرفته شماره تماس :32859240

ت