واحد سازمانی
رضا  اختیار وکالتی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:اختیار وکالتی
سمت سازمانی :مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی شماره تماس :32898936
 

∠ شمارۀ تلفنهاي تماس:  32898936 
∠ دورنگار (fax) واحد مربوطه: 32898940
∠ نشاني پست الكترونيكي (e-mail)  modir@eatvto.ir
∠ مسؤوليتهاي پيشين:   
∠ شرح وظايف اصلي:

1) تقسيم كار  در  بين كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن جريان

2) نظارت در تهيه و تنظيم برنامه و بودجة منطقه بر اساس امكانات و نيازهاي منطقه

3) نظارت در امر پيشبيني و برآورد احتياجات مالي و اداري و آموزشي

4) نظارت بر تدوين اصول كار برنامه هاي اداري و مالي و آموزشي منطقه

5) نظارت بر جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز

6) نظارت در تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي آموزشي فني منطقه

7) ايجاد ارتباط با شوراهاي كارگري به منظور همكاري در زمينة آموزش كارگران

8) انجام ساير امور محوله در محدودۀ وظايف شغلي