واحد سازمانی
فاطمه  ناصح
نام کارمند :فاطمه نام خانوادگی:ناصح
سمت سازمانی :كارشناس مشاوره و هدايت مهارتهاي حرفه اي شماره تماس :32859239