واحد سازمانی
صدیقه قاسم زاده
نام کارمند :صدیقه نام خانوادگی:قاسم زاده
سمت سازمانی :كارشناس توسعه بخش غيردولتي شماره تماس :32859230

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی