واحد سازمانی
سحر  رضایی
نام کارمند :سحر نام خانوادگی:رضایی
سمت سازمانی :کارشناس مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي شماره تماس :32859436

تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران