واحد سازمانی
میر داوود علوی
نام کارمند :میر داوود نام خانوادگی:علوی
سمت سازمانی :معاون شماره تماس :32859349