واحد سازمانی
رقیه   جمال زاده
نام کارمند :رقیه نام خانوادگی:جمال زاده
سمت سازمانی :كارشناس امور مالي شماره تماس :