واحد سازمانی
پرویز قوچی
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:قوچی
سمت سازمانی :کارشناس مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي شماره تماس :32859271

تحصیلات : لیسانس مدیریت