واحد سازمانی
علی فصیحی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:فصیحی
سمت سازمانی :كارشناس ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات شماره تماس :32859247