واحد سازمانی
حیدر الهوردیلو
نام کارمند :حیدر نام خانوادگی:الهوردیلو
سمت سازمانی :كارشناس آموزش فني وحرفه اي شماره تماس :32859236