واحد سازمانی
حمید محمدزاد نجمی
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:محمدزاد نجمی
سمت سازمانی : روابط عمومي و امور فرهنگي شماره تماس :32859374
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :