واحد سازمانی
مهدی ملائی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:ملائی
سمت سازمانی :كارشناس امور زراعي و كشاورزي شماره تماس :32859242