واحد سازمانی
وحید  حی العالم
نام کارمند :وحید نام خانوادگی:حی العالم
سمت سازمانی :رئيس اداره - كارشناس شماره تماس :32859234
 

 تلفن تماس :   2881105  و    32859234
 نشاني پست الكترونيكي (e-mail)  a-azad@eatvto.com