پنجشنبه 3 فروردين 1402 - 30 شعبان 1444
 منوی اصلی
 
  انواع آموزشها

آموزش به قشرهاي گوناگون، رکن اصلی فعالیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای بوده و فرآیند آموزش، مأموریت و رسالت اين نهاد را شکل می‌دهد. آموزشهاي مصوب سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در دو بخش دولتي و خصوصي به متقاضيان عرضه مي‌شوند و شركت‌كنندگان در آزمونهاي پايان دوره مي‌توانند از مزاياي گواهينامه‌هاي دريافتي بهره بگيرند.