پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  سیار شهری (ازجمله کانونها,اوقات فراغت جوانان)

آموزش برای اوقات فراغت جوانان:
     به منظور پاسخگوئی به نیازهای معنوی، ارتقاي معلومات دینی، علمی، پرورشی و مهارتي چوانان در اوقات فراغت، این اداره کل به همراه نهادهاي ذیربط اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی کرده و با تحت پوشش قرار دادن قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان شهری و روستایي کوشیده است در استفاده بهینه از اوقات فراغت و ارائه قسمتی از نیازهای آموزشی گامی بردارد و در این راستا تعداد 4351 نفر کارآموز در کلاسهای آموزشی شرکت کرده اند.