يکشنبه 6 خرداد 1403 - 17 ذو القعدة 1445
 منوی اصلی
 
  تنظیم شناسنامه های آموزشی


آموزش و ارتقاي مهارت كاركنان

     آموزش كاركنان هزينه نيست بلكه سرمايه‌گذاري است. امروزه يكي از چالشهاي مهم سازمانها، موضوع آموزش كاركنان است زيرا از يك سو تحقق توسعه بدون داشتن انسانهاي كارآمد و آموزش ديده ناممكن است و از سوي ديگر تغييرات روزافزون دانش و فناوري و سرشت كمال‌جوي انسان ضرورت آن را آشكار ساخته است. ادارة كل در تلاش است با بهره‌گيري از ظرفيتهاي علمي و آموزشي موجود، روحيه خودباوري را در كارشناسان و كاركنان خود افزايش دهد و به منظور ايجاد كارآيي بهينه، همه‌ساله دوره‌هاي گوناگوني را به شرح زير براي كاركنان خود برگزار مي‌كند:     1- دوره هاي شغلي             2- دوره هاي عمومي          3- دوره هاي آموزشي بهبود مديريت            4- دوره هاي آموزشي توجيهي 

     در هر سال تعهدات آموزشی بر مبنای حداقل 60 ساعت آموزش برای مدیران و 40 ساعت برای کارکنان پیشبینی مي شود و نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران در جنبه هاي فني، انساني و اداري در دوره ها مد نظر قرار مي گيرد. دوره ها در مراكز آموزشي مورد تأييد استانداري به اجرا درمي آيند.

 

ایجاد شناسنامه آموزشی برای هر یک از کارکنان:

     شناسنامة آموزشي كاركنان شامل اطلاعات پرسنلي،‌ عنوان دوره هاي آموزشي رشته هاي شغلي،‌ بهبود مديريت و عمومي مي باشد كه اطلاعات مذكور مبناي صدور گواهينامه هاي مندرج در بخشنامه هاي آموزشي و تعجيل در گروه، برخورداري از يك ماه حقوق و فوق العاده شغلي به ازاي طي هر 176 ساعت آموزش بوده است كه پس از ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري بهره مندي از امتياز آموزش پيشبيني شده در امتياز حق شاغل مي باشد.

 

 

 

 

 

n آموزشهاي ارايه شده به كاركنان اداري- پشتيباني

     به منظور افزايش كارآيي و اثربخشي در ارايۀ خدمات دولتي و بهبود ميزان پاسخگويي به مردم و ارتقاي سطح كيفي سرمايۀ انساني بخش دولتي از طريق افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان دولت و توسعۀ آگاهيهاي عمومي كاركنان و افزايش كيفيت ارايۀ خدمات ساختار دوره هاي آموزشي كاركنان به شرح زير طي برنامۀ چهارم توسعه براي كاركنان اجرا شده است.

1- دوره هاي نوآموزي               2- دوره هاي بازآموزي               3- دورۀ آماده سازي