اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

معرفی سازمان

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

 • سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، نهادي وابسته به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي است. بر اساس مادۀ واحدۀ شمارۀ 6082 شوراي انقلاب در تاريخ 25/4/1359 از ادغام سه نهاد آموزشي (مراكز تعليمات حرفه‌اي، صندوق كارآموزي، كانونهاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي)، نهادي به نام سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به منظور ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و تربيت نيروي كار ماهر شکل گرفته است.
  اين نهاد، بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و مادۀ 151 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، متولي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كوتاه مدت بوده و مسؤول كميتۀ تخصصي آموزشهاي فني و حرفه اي غيررسمي با عضويت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگري و كارفرمايي است و فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي اجرا مي كند.
  اين سازمان علاوه بر ستاد مركزي، 31 ادارۀ كل در سطح كشور و يك مركز تربيت مربي در شهر كرج دارد و به منظور دستيابي به تازه‌هاي علوم و فناوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان بين المللي آموزش حرفه‌اي و كشورهاي مختلف دنيا كرده است

هدفهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور عبارتند از:

 • 1- تربيت نيروی كار ماهر و نيمه‌ماهر (آموزش جويندگان كار فاقد مهارت) 2- ارتقای مهارت نيروی كار شاغل 3- ايجاد و توسعة توان كارآفريني 4- افزايش توان خوداشتغالي 5- ايجاد مهارتهاي پيش از اشتغال به منظور كاهش دورۀ جست‌و‌جوي شغلي و تقويت كسب شغل 6- ايجاد دالاني سازمان يافته براي ورود مهارتهاي نوين جهاني به كشور 7- مديريت و نظارت بر آموزشهاي غيررسمي مهارت در بخش خصوصي و حمايت در جهت توسعۀ مراكز فوق

ساختار ستادي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

 • - معاونت آموزش
 • - معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي
 • - معاونت اداري- پشتيباني

اصطلاحها و تعريفها :

 • سازمان:Iran Technical and Vocational Training Organization=I.R.T.V.T.O

  عنوان اختصاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور ايران

 • آموزش فني و حرفه‌اي :(Techniacl and Vocational Training)

  آموزشي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل يا افزايش مهارت ارائه مي‌شود و منجر به كسب گواهينامه مهارت منجر مي شود.

 • مركز آموزش فني و حرفه‌اي : (Technical and Vocational Training Center)

  فضاي آموزشي شامل كارگاه‌هاي آموزشي، كلاسها، آزمايشگاه، فضاي اداري و امكانات جانبي است كه بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و يا ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار فاقد مهارت و يا كم مهارت ايجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اداره مي شود.

 • مركز تربيت مربي : (Instructor Training center)

  مركز آموزشي سازمان است كه به منظور تربيت مربي فني- حرفه اي, و يا بازآموزي مربيان مراكز و آموزشگاه هاي آزاد استفاده مي‌شود.)

 • ظرفيت آموزشي مركز:(Training capacity of center)

  تعداد كار آموزاني كه در طول يك سال در مركز آموزشي پذيرفته مي‌شوند، ظرفيت آموزش مركز (ساليانه) ناميده مي‌شود.

 • آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي : (Private Technical and Vocational Training Institute)

  به موسسه آموزشي گفته مي‌شود كه توسط بخش غير دولتي با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئين نامه تشكيل و ادارۀ آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي مصوب سال 1379 هيئت دولت، راه اندازي شده است و بر اساس برنامه‌هاي درسي و استانداردهاي مهارت- آموزشي مصوب سازمان و تامين عوامل آموزشي واجد شرايط وفق ضوابط نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي اقدام مي‌كند.

 • كارآموز :(Trainee)

  فردي است كه به منظور فراگيري دانش و كسب و ارتقاي مهارت شغلي، در دوره آموزش فني و حرفه‌اي معيني شركت مي‌كند.

 • مربي : (Trainer)

  فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري، توانايي انتقال دانش فني به كارآموزان، استفاده از تجهيزات كارگاه آموزش و فناوري روز و انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره را مطابق با استاندارهاي مهارت و آموزشي داشته باشد. طبقه بندي مربيان به صورت: كمك مربي، سرمربي، مربي ارشد و استاد مربي مي‌باشد.

 • كارگر ماهر :(Skilled Worker)

  به فردي كه دوره آموزش فني و حرفه‌اي را در درجه هاي مهارتي طي كرده و بعد از احراز شرايط به كسب گواهينامه مهارت نايل شده است، كارگر ماهر گفته مي‌شود.

 • نشاني سازمان: تهران- خيابان آزادي- چهارراه خوش- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور