دوشنبه 27 دي 1400 - 13 جمادى الثانية 1443
 منوی اصلی
 
  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 
نحوه دريافت شكايات

 
1 – از طريق نامه
بخش عمده ي كارهاي ارجاع شده به دفتر ارزيابي علمكرد و پاسخگوئي به شكايات از طريق نامه مي باشد كه از سوي مردم و يا مراجع مختلف ارجاع مي شود.
 
2 – از طريق تلفن
عده اي از مردم شكايات خود را از طريق تلفن به دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات و گاه به روابط عمومي اعلام نمايند اين گونه موارد يادداشت شده و براي رسيدگي به كارشناس مربوطه ارجاع شود .
 
3 – پست صوتي و تلفن گويا
در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري و به منظور تسهيل ارتباط ارباب رجوع با نظام اداري در اكثر مراكز اداره كل آموزش فني و حرفه اي پست صوتي و تلفن گويا 167 به عنوان يكي از راه هاي ارتباط شهروندان در نظر گرفته شده است كه بخشي از ارتباط مراجعه كنندگان به اداره كل از اين طريق انجام مي گيرد .
 
4 – مراجعه حضوري شاكيان
با توجه به مسائل و مشكلات موجود در نظام اداري و حاكم بر ادارات بيشتر ارباب رجوع ( مراجعه كنندگان ) ترجيح مي دهند خود پي گير نامه ها و درخواست هايشان باشند كه سعي بر آن است اين گونه موارد در همان روز مراجعه رسيدگي و پاسخ لازم ارائه گردد مگر در مواردي كه نياز به بررسي دقيق و بيشتر دارد .
 
5 – از طريق پست الكترونيكي
با توجه به امكانات به وجود آمده ارباب رجوع مي تواند بدون مراجعه حضوري به اداره كل درخواست ها و شكايات خود را مطرح نمايند در اين رابطه پست الكترونيكي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات اداره كل به نشاني آماده دريافت پيشنهاد و انتقادهاي مراجعه كنندگان و شهروندان عزيز باشد .
 
 
نحوه تنظيم شكايات و ارائه آن
 
1 – فرم شكايت نامه در دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات اداره كل تكثير و در اختيار مراكز قرار گرفته است .
 
2 – شاكيان مي توانند با مراجعه حضوري به دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات اداره كل نسبت به اخذ فرم و تكميل آن و اعاده به واحدهاي مذكور به نحو مقتضي اقدام نمايند .
 
3 – كارشناس مربوطه موظف به ارائه راهنمايي هاي لازم در تكميل فرم شكايت نامه به شاكيان مي باشد .
 
4 – دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسي مفاد شكايات واصله و پاسخ گوئي به شاكي با توجه به دستورالعمل هاي موجود اقدام نمايد .
 
5 – در مواردي كه شاكيان از فرم هاي مندرج در بند 1 براي طرح شكايات استفاده ننموده اند و در كاغذهاي معمولي طرح شكايت نموده اند دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در اين موارد هم ملزم به رسيدگي مي باشد لازم به ذكر است رسيدگي به اين قبيل شكايات منوط به خوانا بودن شكايت و ارائه مستندات مربوطه مي باشد.
 
نحوه بررسي و پاسخگوئي به شكايات
 
1 – پست از ثبت شكايت در دفتر انديكاتور (‌دبيرخانه ) و ارائه شماره و تاريخ نامه شماره تلفن تماس به شاكي ، شكايت نامه و مدارك و مستندات پيوست جهت صدور دستور ارجاع به مدير كل ارائه مي گردد .
 
2 – مدير كل دستور لازم جهت بررسي موضوع حسب مورد را صادر مي نمايد.
 
3 – كارشناس مربوط نسبت به بررسي موضوع با توجه به قوانين و مقررات موجود و تهيه گزارش لازم اقدام مي نمايد .
 
4 – در صورت تشخيص نياز به كسب نظر تخصصي ساير دفاتر و مراجع ذي صلاح مربوط ، دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات نسبت به مكاتبه و كسب نظر اقدام مي كند كه پس از اخذ نتيجه در اسرع وقت شاكي را در جريان امر قرار مي دهد .
 
5 – حداثر زمان لازم براي پاسخگوئي به شكايات و اصله به دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات از تاريخ ثبت در دفتر (‌دبيرخانه )‌.
الف ) شكاياتي كه نياز به مكاتبه با ساير واحدها و ياز بازرسي ندارد حداكثر 10 روز
ب ) شكاياتي كه علاوه بر بررسي نياز به مكاتبه با ساير واحدها داشته و نيازي به بازرسي نباشد حداكثر 15 روز .
ج ) شكاياتي كه علاوه بر برررسي نياز به بازرسي داشته باشد حداكثر 25 روز .
د ) شكاياتي كه علاوه بر بررسي نياز به مكاتبه با ساير واحدها و همچنين انجام بازرسي باشد حداكثر 3 روز مي باشد.
 
تذكر : به تشخيص مدير كل حسبت ضرورت در هر مورد مي توان 5 روز به زمان هاي مذكور اضافه نمود .


  خواهشمند است در صورت نياز، فرم شكايت را از بخش ( دريافت فرم) برداشته و پس از تكميل، به نشاني e-mail ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ارسال فرماييد.
 
                                                                                             با تشكر

  e-mail براي ارسال اطلاعات تكميل شدۀ فرم شكايت:

shekayat@eatvto.ir
 
شمارۀ تماس براي پيگيري

2859247      0413

 
فلوچارت دريافت و رسيدگي به شكايات