پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  کارگاههای فعلی مراکز

مراكز آموزش فني و حرفه اي در استان

نام

شهرستان

نام شهر/ روستا

دارای مرکز

نام مركز

( فعال يا در حال ساخت)

وضعيت كنوني

 

 

نام

شهرستان

نام شهر/ روستا

دارای مرکز

نام مركز

( فعال يا در حال ساخت)

وضعيت كنوني

تبريز

تبريز

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

بستان آباد

بستان آباد

 

مرکز شمارۀ يك

¢   داير

مرکز شمارۀ دو

¢ داير

مرکز شمارۀ سه

¢ (در حال ساخت)، (داير فعلاً در مكان استيجاري)

مرکز شمارۀ دو

r داير

مرکز شمارۀ چهار

r (= تخصصي صنعت ساختمان)، داير

مرکز شمارۀ پنج

¢   (= سنجش و ارزشيابي مهارت) ‌(در حال ساخت)

سعيدآباد

 

سعيدآباد

r

مرکز شمارۀ شش

r   (= مركز آموزش پايگاه دوم شكاري)، داير

مرکز شمارۀ هفت

r (= مركز تخصصي چرم و كفش)

تيكمه داش

تيكمه داش

r درخواست چارت سازماني

خسروشهر

مرکز شمارۀ يك

r داير

سراب

سراب

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

آذرشهر

آذرشهر

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

گوگان

مرکز شمارۀ دو

r داير

اردها

r درخواست چارت سازماني

تيمورلو

 

r درخواست چارت سازماني

كليبر

كليبر

 

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

بناب

بناب

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

بسطاملو

r درخواست چارت سازماني

مركز شمارۀ دو

r داير

ورزقان

ورزقان

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

هريس

هريس

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

عجب شير

عجب شير

مرکز شمارۀ يك

¢داير

اسكو

اسكو

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

جلفا

هادي شهر

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

هشترود

هشترود

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرند

مرند

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

ملكان

ملكان

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

آروق

 

r درخواست چارت سازماني

شبستر

شبستر

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مراغه

مراغه

 

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

اهر

اهر

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

ميانه

 

ميانه

مرکز شمارۀ يك

¢ داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

مرکز شمارۀ دو

r داير

هوراند

مرکز شمارۀ يك

r داير

صومعۀ عليا

صومعۀ عليا

r درخواست چارت سازماني

n مراكز ثابت فعال كنوني داراي چارت سازماني ( 21 مركز)              r مراكز در حال ساخت/ يا داراي كارآموز   اما بدون چارت سازماني ( 21 مركز)