اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
کد ملی: