اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی​​​​​ارتباط با دفتر حراست :  32898941-041
ارتباط با دفتر بازرسی :   32859247-041

ارتباط با بازرسان ماده 91
  • آقای علی فصیحی : 32898941-041
  • آقای علی زارعی : 32859258-041
  • آقای احمد فرهمند معین : 32859312-041
  • آقای طهمورث مهدی پور : 32859243-041