اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
زمانبندی آزمون های عملی رشته لینک
آزمون های عملی اواخر خرداد ماه و تیرماه سال ۱۴۰۱ مرکز شماره سه تبریز  مراقبت و زیبایی ، طراحی و دوخت ، صنایع غذایی
آزمون های عملی آزمونگران سال ۱۴۰۱ آزمونگران
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های گردشگری
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره هشت مرند رشته های راهداری
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز    اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های راهداری
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های برق
آزمون های عملی اردیبهشت ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز   آموزشگاههای آزاد
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته برق
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فناوری اطلاعات
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه