اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
زمانبندی آزمون های عملی رشته لینک
زمانبندی آزمون های عملی تیرماه ماه سال 1403 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1403 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی ادیبهشت ماه سال 1403 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی اسفندماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1402 مرکز شماره هشت مرند راهداری
زمانبندی آزمون های عملی بهمن ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی  منجر به دیپلم تا 15 دی ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز منجر به دیپلم
زمانبندی آزمون های عملی دی ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز صنعت ساختمان
زمانبندی آزمون های عملی مرحله آبان ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی سوم سال 1402 مرکز شماره هشت مرند راهداری
زمانبندی آزمون های عملی مرحله آبان ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کارت هوشمند رانندگان
زمانبندی آزمون های عملی مرحله مهر ماه و آبان ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کارت هوشمند رانندگان(بقیه اسامی)
زمانبندی آزمون های عملی مرحله مهر ماه و آبان ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کارت هوشمند رانندگان
زمانبندی آزمون های عملی مرحله مهر ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی مرحله مهر ماه سال 1402 مرکز شماره چهار سراب کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول مهر ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز برق و کامپیوتر
زمانبندی آزمون های عملی نیمه دوم شهریور ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز گردشگری
زمانبندی آزمون های عملی نیمه دوم شهریور ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز برق، رایانه، کمک های اولیه، حسابداری
زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه سال 1402 مرکز سنجش تبریز راهداری
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1402 مرکز شماره هشت مرند راهداری
زمانبندی آزمون های عملی مرداد ماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز ادواری
زمانبندی آزمون های عملی مرداد ماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی ویژه اربعین سال 1402 مرکز شماره یک تبریز ارتینگ
زمانبندی آزمون های عملی تیرماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز متفرّقه
زمانبندی آزمون های عملی تیرماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های عملی ویژه اربعین سال 1402 مرکز شماره یک تبریز راهداری
زمانبندی آزمون های عملی ویژه اربعین سال 1402 مرکز شماره هشت مرند راهداری
زمانبندی آزمون های عملی تیر ماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
زمانبندی آزمون های عملی تیر ماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز کلیه رشته ها
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز طراحی و دوخت
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز مراقبت و زیبایی و ماساژ
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های راهداری مرحله اول سال 1402 مرکز شماره هشت مرند راهدای
زمانبندی آزمون های عملی خردادماه سال 1402 مرکز شماره یک تبریز کلیه رشته ها
اطلاعیه آزمون های عملی شش ماهه اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1402 مرکز شماره یک تبریز فنی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1402 مرکز شماره یک تبریز خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1402 مرکز شماره یک تبریز فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1402 مرکز شماره یک تبریز برق
زمانبندی آزمون های عملی اردیبهشت ماه سال 1402 مرکز شماره سه تبریز صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز طراحی و دوخت
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز مراقبت و زیبایی و ماساژ
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز برق
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز فنی
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1402 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه