سه شنبه 31 فروردين 1400 - 07 رمضان 1442
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
زمانبندی آزمونهای عملی (رشته برق) مرحله نهم اسفند ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز 

اصلاحیه شماره 1 !!! زمانبندی آزمونهای عملی مرحله هفتم اسفند ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز   
اصلاحیه شماره 2 !!! زمانبندی آزمونهای عملی مرحله هفتم اسفند ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز   


اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1399  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمونهای عملی مرحله هشتم بهمن ماه سال 1399 رشته برق مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمونهای عملی(رشته برق)مرحله هفتم بهمن ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز 


قابل توجه آزمون دهندگان ماساژ و پیرایش مردانه
زمانبندی آزمونهای عملی مرحله ششم دی ماه و بهمن ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    


اطلاعیه زمانبندی آزمونهای عملی مرحله ششم دی ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمونهای عملی مرحله ششم دی ماه سال 1399(رشته برق)مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز         قابل توجه آموزشگاههای موبایل
زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    

اصلاحیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم(رشته برق) سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی تیر ماه 1399 (مرحله دوم رشته برق) مرکز شماره یک تبریز    

 زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه 1399 (مرحله اول رشته برق) مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز