اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی​​​​​ارتباط با دفتر حراست :  32898941-041
ارتباط با دفتر بازرسی :   32859247-041

ارتباط با بازرسان ماده 91
  • آقای عمار صاحبی باویل : 32859247-041
  • آقای سید حافظ امیرآزاد : 32859349-041
  • آقای طهمورث مهدی پور : 32859243-041