اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
کد 5376

در سفر سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی به بناب صورت گرفت:

دیدار با کارکنان و مربیان و بازدید از کارگاههای آموزشی مرکز

علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی با حضور در شهرستان بناب، از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید و با رئیس، کارکنان و مربیان دیدار و گفتگو کرد.
علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی با حضور در شهرستان بناب، از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید و با رئیس، کارکنان و مربیان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی با حضور در شهرستان بناب، از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید و با رئیس، کارکنان و مربیان دیدار و گفتگو کرد.
دراین دیدار صمیمی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.